بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دوره آموزشی کنترل خشم در تاریخ 95/11/7 توسط سرکار خانم دکتر مدرکی و به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی اختصاصی، کادر بیمارستان به عنوان گروه هایی که در ارتباط مستقیم با مردم می باشند،  بایستی آموزش های لازم و کاربردی را در خصوص تکریم بیماران و همراهان ببینند تا بتوانند تعامل خوب و مثبتی با مردم برقرار نمایند. با عنایت به این نیاز مبرم در حوزه بیمارستان مبنی بر نشر اخلاق مداری، مهارت برقراری ارتباط مؤثر،همدلی و کنترل خشم واحد آموزشی بیمارستان با هدف ارتقا سطح آگاهی کارکنان بیمارستان، کنترل و مدیریت خشم و استرس به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران و افزایش بهره وری نیروی بیمارستان اقدام به برگزاری 2 جلسه دوره آموزشی کنترل خشم و مدیریت استرس نموده است.

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنش متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاریست. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم. مشکل خشم این است که اگر چه بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهدافمان باز می دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند همین نکته است. از یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان است و از طرف دیگر می تواند روابط بین فردی را مختل کرده و او را از رسیدن به اهداف باز دارد.