بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه پایش و تحلیل شاخص های ایمنی ( زخم بستر و سقوط بیمار ) با حضور مدیر محترم بیمارستان، مسئول دفتر بهبود کیفیت، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، سوپروایزرین آموزشی و بالینی و کنترل عفونت و مسئولین بخش ها در دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه:

  • مقرر گردید که آقای صادقی بعنوان کارشناس زخم با تهیه چک لیست ممیزی زخم بستر روزانه بیماران بستری را چک و گزارش نمایند.
  • مقرر گردید که در رابطه با سقوط بیمار نیز جلسه درون بخشی در بخش ها برگزار گردد.