بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • حضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستارحضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستار
  • حضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستارحضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستار
  • حضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستارحضور نوگلان مهد کودک دارا و سارا در بیمارستان شریعتی و اهدای گل به پرستاران بخش اتفاقات به مناسبت روز پرستار