بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.
  • جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.جلسه تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.