بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته اورژانسی بحران در زمینه سیل و بارش باران و احتمال آب گرفتگی بیمارستان شریعتی در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 95/11/23 در مکان مدیریت با حضور ریاست و اکثریت اعضاء تشکیل شد و احتمال آسیب های ناشی از وقوع بحران مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم در این زمینه لحاظ گردید.