بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  • تقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستارتقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستارتقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستارتقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستار
  • تقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستارتقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان شریعتی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان به مناسبت روز پرستار