بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

رسول اكرم (ص) در ضمن حديثي مي‌فرمايند:‌ كسي كه درختي بكارد، مادامي كه يك نفر از بندگان خدا از آن درخت استفاده ببرد اجر و ثواب شامل او مي‌شود. (مستدرك الوسائل ج 13، ص 460(

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی، به مناسبت 15 اسفند ماه، روز درختکاری به صورت نمادین توسط ریاست بیمارستان یک اصله درخت در بیمارستان کاشته شد.