بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه تیم ایمنی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مسئول دفتر بهبود کیفیت، کارشناس مسئول ایمنی و مسئولین بخشهای درمانی و غیر درمانی در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه بخش های و واحدها RPN خطرات شایع بخش خود را مشخص کرده و درباره سه خطر مهم که بالاترین نمره را در چک لیست RPN گرفته بود صحبت شد و برای خطرات شایع راهکار و اقدام اصلاحی در نظر گرفته شد.