بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته طب انتقال خون در تاریخ 96/1/27 با حضور آقای دکتر حسینی پور و آقای دکتر توسلی در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • نیاز بخش های بالینی به وارمر جهت تزریق خون
  • لزوم موجود بودن دستگاه بارکدخوان فراورده های خونی
  • افزایش تعداد و آموزش افراد حامل خون در بیمارستان
  • هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی هموویژیلانس در سال96
  • همکاری انتقال خون جهت ایجاد استوک خون و فراورده های آن در بیمارستان شریعتی