بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب شناسی با حضور ریاست بیمارستان، پزشکان بخش اعصاب و روان و سایر اعضاء با هدف بررسی پرونده فوت بیمار در بخش اعصاب و روان برگزار گردید.

در انتهای جلسه مشکلات مرتبط با ایمنی بخش اعصاب و روان نیز مطرح و مصوباتی در راستای رفع خطرات احتمالی و حفظ ایمنی بیماران صورت پذیرفت.