بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی؛ دکتر پزشکی معاون درمان دانشگاه به همراه ریاست و مدیریت بیمارستان از بخش های اتفاقات و نوروعفونی بیمارستان بازدید نمودند.

در این بازدید روند پذیرش بیماران مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه گردید.