بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه واکراند ایمنی بخش اتفاقات باحضور مدیران ارشد بیمارستان، ریاست و مدیریت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی در سالن کنفرانس بخش برگزار گردید.

در این جلسه پرسنل درمورد مشکلات ایمنی بیمار با مدیران ارشد گفتگو کرده و راهکارهایی جهت رفع مشکلات ارائه گردید.