بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی مبانی برقراری ارتباط موثر درمانی با بیمار، توسط آقای رضاییان در سالن کنفرانس بیمارستان و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار گردید.