بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی مدیریت سقوط بیمار باهدف آموزش پرسنل در رابطه با مفهوم صحیح سقوط، معیار ارزیابی بیمار و چگونگی پیشگیری از سقوط بیماران مستعد روز یکشنبه 16/5/96 توسط سرکار خانم مهرپیما و به همت سوپروایزر آموزشی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

خلاصه مطالب آموزشی کنفرانس مدیریت سقوط به شرح ذیل می باشد:

سقوط یک آسیب شایع در بین آسیب هایی است که به دنبال بستری شدن بیمار در بیمارستان ایجاد می شود و منجر به طولانی شدن مدت بستری  یاعارضه دار شدن بیماران می گردد.

از نظر اقتصادی سقوط بیمار، حادثه ای زیانبار است. موارد سقوط همراه با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان، و افزایش نیازبه استفاده از امکانات سیستم درمانی می گردد.

     رويدادي است كه طي آن بيمار بستری در بیمارستان به صورت تصادفي و غیرعمدی بر روي سطوح و يا كف سقوط مي كند و ممکن است آسیب یا جراحت ناشی از آن روی بدن مشخص شود یا بدون علامت باشد. سقوط ممکن است از روی صندلی یا تخت، از روی سطح ناصاف، لغزنده ، مرطوب، در زمان حرکت، در زمان فعالیت های بازتوانی و غیره اتفاق بیافتد.

عوامل خطر به دودسته تقسیم میشود: عوامل داخلی(فیزیولوژیک)مانند سطح هوشیاری،عدم تعادل و عوامل خارجی(محیطی)مانند لغزنده بودن سطوح،ارتفاع زیاد تخت و استفاده نامناسب از وسایل کمک  حرکتی

در ارزیابی خطر سقوط از معیار مورس استفاده شده و حذف عوامل خطر بلافاصله پس از ارزیابی بیمارجهت پیشگیری از وقوع سقوط بیمار شروع میشود.