بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

دوره آموزشی تب مالت در تاریخ 96/5/19 توسط سرکار خانم دکتر پورمنتصر و به همت سوپروایزر آموزشی جهت پرسنل کادر درمان در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.