بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کنفرانس آموزشی رنگ درمانی و ارگونومی رنگها توسط آقای مهندس بهزادی و به همت سوپروایزر آموزشی در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.