بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه تیم ایمنی با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و سایر اعضاء تیم ایمنی در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه چک لیست شرح وظایف هر واحد/بخش در تیم ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه شامل ایمنی شدن سیستم دارویی بیمارستان، ایمنی شدن سیستم مدارک پزشکی و ... می باشد.