بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه دارو و درمان با هدف بررسی داروهای شیمی درمانی و داروهای کمیاب با حضور آقای دکتر قناطیر (متخصص خون و آنکولوژی)، خانم دکتر محبی (معاون غذا و دارو)، خانم دکتر خانی (مسئول فنی داروخانه)، ریاست و مدیریت بیمارستان برگزار گردید.