بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه اخلاق پزشکی با حضور حداکثر اعضا در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • معرفی کتاب جهت مسابقه کتابخوانی
  • درنظر گرفتن زمان کافی جهت پاسخگویی به پرسش های بیماران و همراهان آنها توسط پزشک معالج