بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

مرحله اول آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری با هدف سنجش میزان آگاهی و عملکرد کادر پرستاری در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

مجری این آزمون دفتر بهبود کیفیت بوده و مرحله دوم آزمون فردا در همین مکان برگزار خواهد شد.

به نفرات برتر هر بخش در روز پرستار کارت هدیه اهدا خواهد شد.