بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

برگزاری مانور دور میزی تخلیه با حضور فرمانده و جانشین فرمانده بحران، کارشناس محترم بحران و بلایا از معاونت درمان و سایرمسئولین اجرائی مرتبط

مرور شرح وظایف اعضا و بررسی میزان آگاهی آنها از شرح وظایف و نحوه فعال سازی سامانه ی هشدار سریع و دستور تخلیه از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.