بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

منشور حقوق کارکنان

"منشور حقوقی کارکنان بیمارستان"

 

از آنجائی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسانها برابر است ؛ کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق و حقوقی برخوردارند که عبارتند از :

1-       حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در  راستای تحقق اهداف رسالت و ا ستراتژی

2-       حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قانون و مقررات اداری

3-       حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه – مرخصی استعلاجی و ساعتی طبق قوانین و مقررات اداری

4-       حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت و تخصص

5-       حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده شرح وظایف شغلی خود

6-       حق برخورد از رفتار محترمانه از سوی بیمار و همراهان در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر

7-       حق رسیدگی به مسائل و مشکلات از سوی مسئولین رده بالا

8-       حق انجام وظیفه در محدوده شغلی و چارچوب قانونی و علمی

9-       حق امنیت شغلی و مساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه

10-   حق برخورداری از ماده 607 – 608 و 609 قانون اساسی ( تمرد نسبت به مأمورین دولتی هتک حدمت اشخاص – حمایت قانونی در قبال تهدید و توهین افراد )

11-   حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع و قانون

12-   حق برخورداری از محیط آرام و امن جهت ارائه مراقبت مطلوب