بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سونوگرافی

 معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: ویدا حسین زاده
سمت : مسئول سونوگرافی
تحصیلات : کارشناس رادیولوژی
شماره تماس: 53314218

شماره داخلی :

283

 

پرسنل :

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
محبوبه ستاری متصدی پذیرش دیپلم
رضوان دادیار متصدی پذیرش دیپلم