بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ماموگرافی

4 001