بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

ماموگرافی

دستاوردهای عینی:

با توجه به اینکه ویزیت سرپایی در خش خصوصی یکی  ازریشه های اصلی پرداخت مستقیم از سوی مردم در بخش سلامت کشور می باشد.

افزایش انگیزه پزشکان در بخش دولتی از طریق متناسب سازی حق الزحمه ویزیت پزشکان در بخش دولتی باعث فعال شدن کلینیک های دولتی وامکان پاسخ گویی به نیازهای مردم در بخش های دولتی خواهد شد.به گونهای که مردم به جای پرداخت ویزیت پزشکان در مطب خصوصی ،مبلغی حدود 30000ریال وبافرم ارجاع مبلغی حدود10000ریال به ازای یک ویزیت پزشک متخصص خواهند پرداخت واز خدمات مشابه مطب در کلینیک ویژه بیمارستان های دولتی بهره مند می شوند ودرکلیه خدمات پاراکلینیک فقط 20درصد هزینه وسایر خدمات 15درصد هزینه را پرداخت می کنند.