بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

برنامه ترویج زایمان طبیعی

برنامه ترویج زایمان طبیعی ورایگان شدن هزینه زایمان طبیعی

درحال حاضر، ایران با داشتن دومین میزان سزارین در جهان با نسبت 54%وضعیت نامطلوبی از این حیث داراست.این برنامه در جهت ترویج زایمان طبیعی وسیاست های جدید جمعیتی طراحی واجرا شده است.

اقدامات انجام شده در راستای ترویج زایمان طبیعی وکاهش آمار سزارین در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

 • اطلاع رسانی به مردم از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی .
 • نصب بنر در قسمت های مختلف بیمارستان .
 • طراحی و توزیع پمفلت زایمان بدون درد.
 • افزایش کلاس آموزش بارداری .
 • جلسات مکرر با پزشکان  زنان در راستای کاهش آمار سزارین.
 • برگزاری کمیته های ترویج زایمان طبیعی دانشگاهی 2 ماهه .
 • برگزاری کمیته های زایمان طبیعی هر ماه در بیمارستان .
 • بررسی پرونده های سزارین.
 • تایید انجام سزارین توسط مسئول زایشگاه .
 • الزام به شرکت ماماها در کلاس های  ارزیابی سلامت جنین (NST) .
 • الزام به شرکت ماماها در کلاس های  آموزشی مامایی .
 • ارسال آمار ماهیانه سزارین به تفکیک پزشک به تمام متخصصین زنان .
 • تجزیه و تحلیل آمار و اجراء مداخلات در کمیته .
 • افزایش پرسنل زایشگاه .
 • راه اندازی تریاژ در زایشگاه .
 • ثبت آمار صدرصد در سامانه.
 • افزایش زایمان بدون درد با اسپینال .
 • کاهش 10% آمار سزارین در سال 1393 .