بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

کاهش میزان پرداختی بیماران

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی با نظام ارجاع به 3 درصد وبدون ارجاع به 6 درصد کل هزینه

پیش از اجرای این طرح ،بیماران بستری در بیمارستان های دولتی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین دریافت خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری به  بیرون از بیمارستان هدایت می شدند.

با اجرای این برنامه تمامی خدمات مذکور وداروهای مورد نیاز بیماران در بیمارستان برای بیماران در زنجیره دانشگاه فراهم خواهدشد.

سامان دهی بازار آشفته تجهیزات پزشکی کشور از لحاظ قیمت وکیفیت ونحوه تأمین آنها از دستاوردهای این برنامه خواهد بود.