بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

معرفی مسئول

فایل های آموزشی

فایل های آموزشی آموزش کامل ویندوز 7 آموزش کامل word ۲۰۰۷ آموزش کامل excel ۲۰۰۷ آموزش کامل powerpoint ۲۰۰۷بخش ۱ آموزش کامل powerpoint ۲۰۰۷بخش ۲ آموزش کامل access ۲۰۰۷      

معرفی مسئول

معرفی مسئول مسئول فناوری اطلاعات: نام و نام خانوادگی: سعید شب بویی سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتر تحصیلات: کاردانی کامپیوتر شماره تماس: مستقیم 53316314 شماره  داخلی 222   "شرح وظایف كارشناس فناوري اطلاعات ...