بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

امور مالی و حسابداری

   پرسنل امور مالی بیمارستان شریعتی :

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی:
جوانمرد رضایی 

رئیس حسابداری

کارشناس حسابداری

 213

زهرا صالحی پور

حسابدار

کارشناس حسابداری

 

سید نظام الدین اشرافی

حسابدار

دیپلم

 

 

سوابق رئیس حسابداری :

 • ازشهریور 83لغایت مرداد85 مسئولحقوق و دستمزد بیمارستانشریعتی
 • از مرداد 85 لغایت تیر 86  رئیس امور مالی دانشگاه
 • از تیر 86 لغایت مهر 87 رئیس امور مالی بیمارستان شریعتی
 • از مهر 87 لغایت اردیبهشت 91 رئیس حسابداری بیمارستان ولی عصر(عج)
 • از اردیبهشت 91 لغایت فروردین 92 مسئول رسیدگی بیمارستان ولی عصر (عج)

شرح وظایف رئیس حسابداری:

 1.  احترام و اکرام ارباب رجوع
 2. مسئولیت کلیه اسناد هزینه واسناد  حسابداری انجام شده در واحد امور مالی بیمارستان
 3. مدیریت در اولویت بندی هزینه ها
 4. مدیریت در مطابقت هزینه ها با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 5. پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه
 6. مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات
 7. مدیریت بر واحد درآمد ( صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزور کامپیوتر و ارسال اسناد سرپایی و بستری )
 8. ارجاع بخش نامه های رسیده به زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن
 9. تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان در اتخاذ تصمیمات کلان
 10. تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی بیمارستان
 11. مسئولیت تهیه آمار ماده 92 ارسالی هر ماه به وزارتخانه
 12. نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه و هیأت عالی نظارت بر نظام نوین
 13. نظارت بر حسن اجرای وظایف زیر مجموعه و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
 14. مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه
 15. کنترل قراردادهای بیمارستان
 16. نظارت بر ثبت online تصادفات در سامانه معاونت سلامت و درآمد در سامانه ثبت درآمدهای دانشگاهها ، معاونت توسعه ، برنامه ریزی وزارت خانه