بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

کارگزینی

مسئول کارگزینی:

نام و نام خانوادگی: فهیمه افضلی پور
سمت : مسئول واحد منابع انسانی
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   
نام و نام خانوادگی:  ملیحه رشیدی
سمت: کارگزین
 تحصیلات:  کارشناس اتاق عمل

شماره های تماس :

داخلی 

53352800

214

 

"شرح وظایف کارگزین "

1-     تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق طبق مقررات

2-     انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت ، بازنشستگی ، فوت)

3-     برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

4-     نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب و گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان

5-     پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند

6-     اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

7-     صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ت مربوط 

8-     تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل

9-     تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

10-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

11-شرکت در جلسات مختلف بر حسب نیاز  

12-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

13-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

14-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

15-تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام ما فوق