بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تسویه و ترخیص

مسئول تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی مسئول واحد :   نام و نام خانوادگی :                                       مهندس جواد زارع سمت :                                                                 مسئول تجهیزات و ملزومات پزشکی تحصیلات :                                                 ...