بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مدیر امور اداری و عمومی

نام و نام خانوادگی: مهندس امین عسکری
مدرک تحصیلی: مهندس برق
سمت: مدیر امور اداری و عمومی
 
"شرح وظایف کارشناس امور اداری"
 1. رعایت قوانین ونظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی 
 2. نظارت بر کار پرسنل تدارکات و تقسیم کار بین کارپردازان وایجاد هماهنگی لازم
 3. نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی کل بیمارستان
 4. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری در کلیه واحدهای بیمارستان
 5. نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل بیمارستان و محاسبه تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از حسابداری
 6. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گواهی انجام کار و اضافه کار و نمرات طرح پرکیس کارکنان بیمارستان
 7. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع کارکرد پزشکان  ونمرات ارزشیابی کارکنان بیمارستان
 8. نظارت بر رعایت لباس فرم کلیه پرسنل بیمارستان
 9. شرکت در کمیته های بیمارستانی
 10. اقدام جهت ارزشیابی کل پرسنل از طرف مشمولین واحدها و ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی    
 11. نظارت بر امور واحد خدمات و بهبود ارائه آن
 12. نظارت بر امور واحد بایگانی جهت اجرای صحیح بایگانی اداری و حفظ مکاتبات
 13. نظارت بر امور واحد کارگزینی  در ارائه احکام ، پرونده پرسنلی مرخصی ها و فرمهای پرسنلی
 14. نظارت بر امور کار دبیرخانه وماشین نویس جهت ثبت صحیح نامه های وارده و خارجه و اقدام نامه ها
 15. نظارت بر امور واحد نقلیه و کنترل پرسنل و وسایط نقلیه
 16. هماهنگی امور واحدهای کارگزینی ،دبیرخانه ، بایگانی ، نقلیه ، خدمات ، نامه رسانی و ...(طبق تشکیلات سازمانی)
 17. ایجاد هماهنگی کلی بین واحدهای اداری با کلیه واحدهای بیمارستان
 18. نظارت دقیق بر اشتغال کلیه افراد بیمارستان جهت اقدامات اداری و پرسنلی طبق دستورالعمل
 19. انجام سایر امور محوله با درخواست مسئول ما فوق
    20.توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت