دکتر امیررضا خدامان

دکتر امیررضا خدامان

ریاست بیمارستان دکتر شریعتی فسا

شماره داخلی: 210
تلفن: 071- 53314684

شرح وظایف ریاست بیمارستان:

 1. پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد .
 2. بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود (رضايت مشتري گرا)
 3. جلب همكاريهاي برون سازمان
 4. پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق
 5. مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 6. نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 7. هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 8. ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 9. اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 10. پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 11. مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
 12. انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 13. نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 14. نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 15. نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 16. كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 17. انتصاب و عزل كاركنان
 18. شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 19. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 20.  

تحصیلات

متخصص اعصاب و روان

 طاهره مصلح

طاهره مصلح

مدیر داخلی

شماره داخلی: 210
تلفن: 071-53314684

تحصیلات

کارشناس پرستاری

 مهندس امین عسکری

مهندس امین عسکری

مدیر امور عمومی

شماره داخلی: 211
تلفن: 071- 53314684

شرح وظایف:

 1. رعایت قوانین ونظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی 
 2. نظارت بر کار پرسنل تدارکات و تقسیم کار بین کارپردازان وایجاد هماهنگی لازم
 3. نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی کل بیمارستان
 4. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری در کلیه واحدهای بیمارستان
 5. نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل بیمارستان و محاسبه تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از حسابداری
 6. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گواهی انجام کار و اضافه کار و نمرات طرح پرکیس کارکنان بیمارستان
 7. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع کارکرد پزشکان  ونمرات ارزشیابی کارکنان بیمارستان
 8. نظارت بر رعایت لباس فرم کلیه پرسنل بیمارستان
 9. شرکت در کمیته های بیمارستانی
 10. اقدام جهت ارزشیابی کل پرسنل از طرف مشمولین واحدها و ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی    
 11. نظارت بر امور واحد خدمات و بهبود ارائه آن
 12. نظارت بر امور واحد بایگانی جهت اجرای صحیح بایگانی اداری و حفظ مکاتبات
 13. نظارت بر امور واحد کارگزینی  در ارائه احکام ، پرونده پرسنلی مرخصی ها و فرمهای پرسنلی
 14. نظارت بر امور کار دبیرخانه وماشین نویس جهت ثبت صحیح نامه های وارده و خارجه و اقدام نامه ها
 15. نظارت بر امور واحد نقلیه و کنترل پرسنل و وسایط نقلیه
 16. هماهنگی امور واحدهای کارگزینی ،دبیرخانه ، بایگانی ، نقلیه ، خدمات ، نامه رسانی و ...(طبق تشکیلات سازمانی)
 17. ایجاد هماهنگی کلی بین واحدهای اداری با کلیه واحدهای بیمارستان
 18. نظارت دقیق بر اشتغال کلیه افراد بیمارستان جهت اقدامات اداری و پرسنلی طبق دستورالعمل
 19. انجام سایر امور محوله با درخواست مسئول ما فوق
 20. توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی برق

 طاهره مصلح

طاهره مصلح

مدیر خدمات پرستاری

شماره داخلی: 221
تلفن: 071-53350117

تحصیلات

کارشناس پرستاری

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: