• 1401/02/22
 • - تعداد بازدید: 301
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه

بهداشت حرفه ای

معرفی مسئول و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی بهزادی

سمت: مسئول بهداشت حرفه ای

تحصیلات  : کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای"

 1. تدوین خط مشی ، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان
 2. مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی ، استراتژی ف برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل
 3. تهیه و گرداوری (اجرای ) مجموعه قوانین ، مقررات  دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان
 4. تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها ، تهیه لیست کامل مشاغل موجود ، شناسایی و گردآور فرایند ها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارورزان و کارآموزان
 5. برنامه ریزی برای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی ، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زبان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی، بیولوژِیکی و روانی محیط کار  ) و تهیه گزارش
 6. نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارائه دهنده خدمت ، بهداشت حرفه ای و طب کار ) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش
 7. تهیه و تعیین برنامه هاو اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شدمه و اقدام جهت بازنگری آنها
 8. تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت ) بازرسی های روتین از واحد ها و بخشهای بیمارستانی بر اساس سطح ریسک آنها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط به منظور پیگیری و اجرا
 9. برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضای مصوب ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری صورتجلسات مطابق آیین نامه مربوطه  وارسال یک نسخه از صورتجلسات به مراجع قانونی و اداره کار و مراکزبهداشت مربوطه
 10. همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا  و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان
 11. برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای
 12. اقدام جهت استقرار و راهبردی سیستم مدیریت موادشیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش به شاغلین در معرض در تمام مراحل انبار و نگهداری ، مصرف و دفع)  به منظورکنترل آلودگی محیط کار ، محیط زیست و پرسنل
 13. همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی درمانی
 14. برنامه ریزی جهت اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل از استخدام ، دوره ای و اختصاصی ) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین
 15. اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارائه گزارش
 16. نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و الزام در رعلایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای و مطابق با آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
 17. همکاری برای ایجاد ، اجرا و نظارت بر فرایند ثبت، بررسی ،آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماریهای ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و بموقع به مراکز ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی ، اداره کار ، سازمان تأمین اجتماعی)
 18. تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای دربیمارستان
 19. تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هر شغل بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت بر کیفیت آنها بر اساس فرایند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاتده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی
 20. رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار بر ساس فرایند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت
 21. برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان
 22. جمع آوری ، آنالیز و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مورد نیاز معاونت و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذیصلاح
 23. همکارای و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط (کنترل عفونت و بهداشت محیط )در پیشبرد اهداف واحد
 24. برنامه ریزی و اقدام بمنظور بروز رسانی اطلاعات و دستورالعملها و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها و اقدام جهت بازنگری آنها
 25. همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بر اساس برنامه های مدیریت بیمارستان
 26. برنامه ریزی جهت اقدامات و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه بمنظور کنترل و کاش بیماریها و حوادث شایع ناشی ا زکار در بیمارستانها (اختلالات عضلانی اسکلتی ، استرس شغلی )
 27. برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه بهداشت حرفه ای شامل : ماده 5 قانون مدیریت پسماند ، برنامه بهداشت پرتوها ، ارگونومی ، روشنایی ، صدا ، ایمنی ، شیمیایی و سایر برنامه های ابلاغی مرتبط از وزارت بهداشت
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: